Regulamin VI JAKIŚ RAJD

24 sierpnia 2024r.

REGULAMIN

1. Cele rajdu:
– promocja walorów turystycznych Gminy Miasto Złotów, Gminy Złotów oraz Powiatu Złotowskiego
– promocja organizacji działających w Gminie Miasto Złotów, Gminie Złotów oraz w Powiecie Złotowskim
– zintegrowanie miłośników motoryzacji z regionu Polski i Europy

2. Organizatorami rajdu jest Stowarzyszenie Klasyczny Złotów

3. Turystyczno – nawigacyjne imprezy samochodowe oraz motocyklowe polegają na przejechaniu trasy rajdu zgodnie ze wskazówkami organizatora i obowiązującym kodyfikatorem ( czyli schematycznym opisem trasy z zaznaczonymi charakterystycznymi punktami jak na przykład: skrzyżowanie dróg, budynek, most, przystanek autobusowy, przejazd kolejowy). Prawidłowość przejazdu trasy potwierdzana jest przez sędziów obsługujących punkty kontroli przejazdu (PKP). Rajd to również orientacja w terenie, rozwiązywanie zadań i przestrzeganie przepisów ustawy o ruchu drogowym. Podstawą klasyfikacji jest liczba zdobytych punktów za poprawne wykonanie zadań a nie czas przejazdu trasy.

4. W rajdzie mogą wziąć udział osoby w każdym wieku, niepełnoletnie za zgodą rodzica/opiekuna, po wypełnieniu stosownego oświadczenia. Druk oświadczenia jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.jakisrajd.pl oraz będzie dostępny w wersji papierowej na miejscu. Osoby poniżej 13 roku życia mogą brać udział tylko z opiekunem.

5. Miejsce startu i data rozpoczęcia rajdu: Parking przed halą targową znajdującej się przy ulicy Sienkiewicza 4, 77-400 Złotów, 24.08.2024, godzina 9:00.

6. Trasa rajdu przebiegać będzie przez tereny Gminy Miasto Złotów, Gminy Złotów oraz Powiatu Złotowskiego by każdy uczestnik mógł przekonać się o atrakcyjności turystycznej tych okolic.

7. Meta rajdu: Tajemnica! Możemy obiecać, że będzie to w obrębie Gminy Miasto Złotów.

8. Rejestracja uczestników rajdu odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę www.jakisrajd.pl do dnia 22.08.2024 r. do godz. 23:59

9. Odbiór pakietu startowego (itinerer/mapa, numer startowy, upominki, talon żywnościowy) odbywać się będzie na miejscu startu najpóźniej do godziny 8.45.

10. W miejscu startu należy dostarczyć zgodę rodziców na udział w rajdzie dotyczącą osób niepełnoletnich.

11. Rejestracja odbywa się tylko poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.jakisrajd.pl Rejestracja na miejscu startu NIE jest możliwa.

12. Przewiduje się dwie kategorie rajdu:
– Samochodów zabytkowych
– Motocyklowy

13. W każdej kategorii rajdu przewiduje się rywalizację o tytuł i statuetkę mistrza danej kategorii.

14. Cena pakietu startowego obejmuje start kierowcy pojazdu wraz z pilotem (100 zł), każdy dodatkowy pasażer płatny 15zł/os. Dodatkowa koszulka kosztuje 40zł (jedna zawiera się w pakiecie startowym).

15. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.

16. Każdy uczestnik rajdu startuje z własnej nieprzymuszonej woli, wobec czego organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieszczęście, uszczerbek na zdrowiu spowodowany zdarzeniem w trakcie imprezy. W rajdzie mogą brać udział tylko osoby niemające przeciwwskazań zdrowotnych, za co pełną odpowiedzialność ponoszą one same lub rodzice/opiekunowie wyrażający zgodę. Taką wolę oświadczają poprzez zaakceptowanie regulaminu rajdu.

17. Uczestnicy rajdu mają obowiązek umieszczenia na pojazdach numerów startowych w widocznych miejscach według wskazań Organizatora.

18. W trakcie trwania imprezy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.

19. Uczestników rajdu obowiązuje stosowanie się do poleceń, nakazów i zakazów organizatorów rajdu oraz do przepisów zawartych w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym.

20. Pojazdy używane przez uczestników muszą być zarejestrowane, posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz aktualne badanie techniczne pojazdu. Organizator może wymagać okazania stosownych dokumentów.

21. Uczestnicy imprezy bezwarunkowo muszą się podporządkować poleceniom wydawanym przez przedstawicieli Organizatorów ubranych w pomarańczowe/żółte kamizelki lub legitymujących się identyfikatorem.

22. Uczestników rajdu obowiązuje szanowanie przyrody i stosowanie się do regulaminów miejsc i obiektów, na terenie których będą przebywać.

23. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za swój sprzęt i ekwipunek oraz swoje zachowanie.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez Uczestników wobec osób trzecich.

25. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na trasie rajdu.

26. Koszt uczestnictwa w rajdzie pokrywa uczestnik. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztu w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie.

27. Koszt opłaty wpisowej nie obejmuje indywidualnego ubezpieczenia uczestnika.

28. Nie stosowanie się do regulaminu rajdu skutkuje wyeliminowaniem uczestnika z rajdu bez zwrotu kosztów wpisowego.

29. Przybycie na metę rajdu po godzinie 16 eliminuje uczestników z rywalizacji o nagrodę główną.

30. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w przypadku zgłoszenia maksymalnej liczby załóg, czyli 150. Ograniczenie liczby Uczestników uzależnione jest od warunków organizacyjnych. Decyzja o zamknięciu listy startowej zostanie niezwłocznie podana do wiadomości na stronie internetowej wystawy.

31. O rezygnacji z rajdu i zejściu z trasy uczestnik musi powiadomić organizatorów na odpowiedni do trasy numer telefonu.

32. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych uzupełnień regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji.

Stowarzyszenie Klasyczny Złotów
Adres korespondencyjny w sprawach wystawy:
Łukasz Piszczek
ul. Spokojna 2
77-424 Zakrzewo
Telefon biura wystawy: 600 546 163
E-mail: klasyczny.zlotow@gmail.com