Regulamin VIII Wystawy Pojazdów Zabytkowych w Złotowie

25 sierpnia 2024

1. Organizator:

Stowarzyszenie Klasyczny Złotów
Adres korespondencyjny w sprawach wystawy:
Łukasz Piszczek
ul. Spokojna 2
77-424 Zakrzewo
Telefon biura wystawy: 600 546 163
E-mail: klasyczny.zlotow@gmail.com

2. Jury wystawy:

Jury składać się będzie z trzech osób i zostanie powołane w dniu imprezy. Uczestnicy zostaną powiadomieni o składzie podczas oficjalnego otwarcia wystawy.

3. Kierownictwo wystawy:

Łukasz Piszczek

4. Cel imprezy:

– wyłonienie Mistrza oraz I i II Wicemistrza VIII Wystawy Pojazdów Zabytkowych w kilku kategoriach:

– auto publiczności w kategoriach:
*pojazdy amerykańskie,
*pojazdy europejskie,
*pojazdy polskie,
*pojazdy azjatyckie,
– najlepszy pojazd wystawy w podziale na samochody oraz motocykle,
– w konkursie elegancji,
◦ nagroda dla załogi która przejechała najdłuższy dystans na wystawę,
◦ najstarszy samochód oraz motocykl wystawy,
◦ konkurs wiedzy o motoryzacji, kulturze i czasach PRL-u
◦ konkursy sprawnościowe

– popularyzacja historii motoryzacji;

– rozpropagowanie walorów turystyczno-krajobrazowych powiatu złotowskiego
– szeroko rozumiana promocja regionalna;
– zintegrowanie miłośników zabytkowej motoryzacji z regionu, Polski i Europy;

5.  Uczestnictwo:

5.1    Uczestnikami VIII Wystawy Pojazdów Zabytkowych mogą być kierowcy i piloci pojazdów klasycznych z napędem mechanicznym, o możliwie wysokim stopniu oryginalności, zachowanych i utrzymanych w warunkach historycznie właściwych, znajdujących się w posiadaniu osoby lub organizacji, która go konserwuje ze względu na wartość techniczną i historyczną. Do uczestnictwa w imprezie dopuszczone są pojazdy, w przypadku których produkcję danego modelu, typu, generacji, ewolucji itp. rozpoczęto przed dniem 31.12.1994 roku oraz wszelkie pojazdy zarejestrowane oficjalnie jako pojazdy zabytkowe. W drodze wyjątku do udziału w wystawie mogą zostać dopuszczone pojazdy niespełniające ww. kryterium wiekowego, będące jednak egzemplarzami unikatowymi lub przedstawiające znaczną wartość kolekcjonerską. W związku z tym prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 600 546 163 (Łukasz Piszczek)

5.2    Do udziału w wystawie dopuszczone są także pojazdy niezarejestrowane i niesprawne technicznie. A także w trakcie renowacji. Można przygotować specjalne stoisko. Organizacja takiej prezentacji stoi po stronie właściciela pojazdu. Jednakże transport takich pojazdów może odbyć się tylko na innym pojeździe (laweta, bus itp.) O takiej ewentualności proszę informować w zgłoszeniu.

5.3    Uczestnicy wystawy powinni posiadać ze sobą:
– wymagane dokumenty uprawniające do poruszania się pojazdem po drogach publicznych,
– niezbędne, przewidziane kodeksem drogowym wyposażenie pojazdu,
– sprawny telefon komórkowy celem wezwania pomocy w nagłym przypadku

5.4    Pozostali pasażerowie pojazdu są osobami towarzyszącymi, zgodnie z dopuszczalną liczbą miejsc, na jaką pojazd jest zarejestrowany.

5.5    Uczestnicy wystawy mają obowiązek umieszczenia na pojazdach numerów startowych w widocznych miejscach według wskazań Organizatora. Będzie możliwe mocowanie tabliczek na zderzakach lub przednim grillu

5.6    Ostateczna decyzja o dopuszczeniu pojazdu do udziału w imprezie należy do jej Organizatora. Organizator ma prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

6.   Wpisowe:

6.1   Wpisowe na wystawę wynosi 0 zł. Całkowity koszt uczestnictwa ponosi główny organizator oraz darczyńcy. Może to jednak ulec zmianie.

6.2   W ramach udziału zapewniamy uczestnikom komplet materiałów
wystawowych, pamiątkowe naklejki i gadżety, oraz posiłek regeneracyjny dla każdego zgłoszonego uczestnika.

7. Zgłoszenia:

7.1 Organizator oczekuje na zgłoszenia uczestnictwa w imprezie maksymalnie do dnia 23 sierpnia 2024 r. Przyjęcie zgłoszeń po wyznaczonym terminie uzależnione jest od decyzji Organizatora.

7.2 Warunkiem wpisania na główną listę startową, oprócz nadesłania karty zgłoszeniowej, jest dołączenie aktualnych zdjęć pojazdów zgłaszanych na wystawę.

7.3 Organizator ma prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia. Może to być uwarunkowane nieodpowiednim stanem pojazdu lub nie spełnieniem warunków opisanych w punkcie 5.1

7.4 W przypadku rezygnacji własnej zgłoszonego uczestnika z udziału w imprezie prosimy o niezwłoczny kontakt w celu usunięcia z listy i zwolnienia miejsca dla oczekujących na liście rezerwowej.

7.5 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w przypadku zgłoszenia maksymalnej liczby załóg, czyli ok. 300. Ograniczenie liczby Uczestników uzależnione jest od warunków organizacyjnych. Decyzja o zamknięciu listy startowej zostanie niezwłocznie podana do wiadomości na stronie internetowej wystawy.

7.6 W celu rejestracji prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod adresem
www.jakisrajd.pl

7.7 Biuro VII Wystawy Pojazdów Zabytkowych będzie czynne 25 sierpnia 2024 r. od godziny 10:00 w miejscu wystawy: boisko treningowe przy ul. Wioślarskiej

7.8 Wysłanie zgłoszenia jest jednoznacznie z akceptacją regulaminu wystawy przez wszystkich członków załogi.

8. Przyjazd Uczestników:

8.1. Organizator oczekuje na Uczestników wystawy od godziny 10:00 do godz. 11:45 w dniu 20 sierpnia 2024r. w miejscu wystawy: Złotów, ul. Wioślarska. Prosimy o punktualne wstawienie się. Przyjazd po godzinie 11:45 i wjazd na teren wystawy może być bardzo utrudniony z tytułu przychodzących mieszkańców miasta. Chcemy uniknąć sytuacji gdy będziemy rejestrować kolejne załogi po uroczystym otwarciu imprezy. Kilka dni przed imprezą otrzymają Państwo maila z informacjami dotyczącymi wystawy jak i sugestiami co do drogi dojazdowej.

9. Przebieg imprezy:

9.1  Aktualny regulamin wystawy musi być przez Organizatora umieszczony w widocznym i ogólnodostępnym miejscu od początku imprezy do jej zakończenia.

9.2 W trakcie trwania wystawy czeka wiele atrakcji. Odbędą się wybory aut zlotu w kilku wybranych kategoriach. Zwycięzcy otrzymają puchar oraz nagrodę rzeczową.

9.3 Zaparkowane pojazdy będą odgrodzone taśmą tak, by zwiedzającym ograniczyć przechodzenie między samochodami, by ograniczyć do minimum uszkodzenia wynikające z nieostrożności zwiedzających poprzez np. prowadzenie wózka z dzieckiem czy też roweru. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za takie szkody.

9.4 Przy ustawianiu pojazdów będą pomagali przedstawiciele Organizatorów ubrani w pomarańczowe/żółte kamizelki/koszulki i lub legitymujący się identyfikatorem. Prosimy o stosowanie się do ich wskazówek. Mamy ograniczoną ilość miejsc i nie możemy pozwolić na zbyt duże odległości między samochodami.

10. Postanowienia ogólne:

10.1 Uzupełnieniem niniejszego regulaminu może być komunikat Organizatora dotyczący:
– programu imprezy,
– poszczególnych zadań i innych zapisów, niestojących w sprzeczności  z niniejszym regulaminem,
– składu osobowego kierownictwa imprezy.

10.2   Pisma, instrukcje i komunikaty Organizatora imprezy, wręczone Uczestnikom  przed startem do imprezy, stanowią nieodłączną część niniejszego regulaminu.

10.3  Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Jury imprezy, w którym przewodniczący Jury ma decydujący głos.

10.4  Uczestnicy imprezy bezwarunkowo muszą się podporządkować poleceniom wydawanym przez przedstawicieli Organizatorów ubranych w pomarańczowe/żółte kamizelki lub legitymujących się identyfikatorem.

10.5   Uczestnicy imprezy bezwarunkowo muszą się podporządkować poleceniom wydawanym z pojazdów Organizatorów oznakowanych napisem ORGANIZATOR.

10.6  Podczas wystawy pojazdy uczestniczące w imprezie będą oznakowane numerem startowym z nazwą i logo VIII Wystawy Pojazdów Zabytkowych w Złotowie. Oznakowanie to powinno być umieszczone
w widocznym miejscu, najlepiej na podszybiu lub z przodu pojazdu.

10.7   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez Uczestników wobec osób trzecich.

10.8   Złożenie u Organizatora karty zgłoszeniowej oznacza przyjęcie bez zastrzeżeń przez Uczestnika przepisów Organizatora oraz oświadczenie Uczestnika, iż bierze on udział w imprezie na własne ryzyko, przejmując na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z jego winy ewentualne szkody, a tym samym zrzeka się on roszczeń w stosunku do Organizatora

10.9 . Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników zlotu.

10.10. Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na teren zlotu oraz przebywania na nim osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje.
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku wydarzenia.

10.11. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie wystawy.

10.12. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie zlotu.

10.13. Osoby małoletnie uczestniczą w wydarzeniu na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

11. Ramowy plan imprezy:

• 10:00 – 11:45 – rejestracja uczestników
• 11:00 – 11:45 – koncert
• 12:00 – rozpoczęcie wystawy
• 12:00 – 15:00 – głosowanie publiczności na auto zlotu
• 12:30 – 15.00 – konkursy dla uczestników
• 12:30 – 15:00 – prezentacja pojazdów
• 15:00 – 16:00 – koncert
• 16:00 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, podziękowania i zakończenie wystawy

Złotów, 17.02.2024.
organizatorzy:
Klasyczny Złotów